REKLAMAČNÝ PORIADOK

Základná právna úprava:

• zák.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

• zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Podmienky reklamácie:

- reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku (ďalej len „tovaru“),

pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu sídla

predávajúceho, reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne

zaplatený

- kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru,

kupujúci nie je oprávnený ďalej používať tovar, na ktorom zistil vadu. Prípadné ďalšie

používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie a môže byť

dôvodom na odmietnutie reklamácie.

- pre prijatie tovaru k reklamácii a začatie reklamačného konania je kupujúci povinný

predložiť predávajúcemu:

• originál dokladu o zakúpení tovaru, ktorý je zároveň záručným listom,

• reklamovaný tovar, ktorý musí byť kompletný, riadne vyčistený tak, aby  posúdeniu reklamácie

nebránili všeobecné zásady hygieny. Predávajúci je oprávnený odmietnuť

prevzatie tovaru k reklamačnému konaniu, ktorý nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny.

- bez dokladu o zakúpení tovaru, je možné odstrániť vady tovaru len na náklady kupujúceho.

Záručná doba

Záručná doba tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po

uplynutí  záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Predávajúci nezodpovedá taktiež za vadu tovaru, na ktorú kupujúceho upozornil a vzhľadom na ktorú

mu bola poskytnutá predávajúcim zľava z kúpnej ceny.

Záruka sa vzťahuje na:

- výrobné vady tovaru, vady materiálu, z ktorého je tovar vyrobený a ktoré sa vyskytnú

v priebehu záručnej doby a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu

používania, ošetrovania a údržby tovaru.

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

- vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce pôvod v bežnom opotrebení,

prípadne vyplývajúce z charakteristických vlastností daného tovaru, alebo materiálu

z ktorého je tovar vyrobený,

- opotrebenia v dôsledku nedodržania účelu používania,

- mechanické poškodenie (ostré predmety a pod),

- poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu, parfumov, make-up, inej

dekoratívnej kozmetiky a iných agresívnych látok.

Spôsob rozhodovania o reklamácii

- predávajúci potvrdí prevzatie reklamovaného tovaru a začatie reklamačného konania

odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v reklamačnom formulári

zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií je povinný vybaviť reklamáciu ihneď,

v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od prijatia reklamovaného tovaru. Do

tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady, napr.

vypracovanie odborného posudku. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie

ako 30 dní. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní,

tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

- predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu prostredníctvom e-mailu potvrdenie

o reklamácii (reklamačný lístok), tzn. o tom, že predávaný tovar reklamoval

a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie v celom rozsahu.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania:

• odovzdaním alebo zaslaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, ak tým predávajúcemu

nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady,

• vrátením kúpnej ceny tovaru,

• vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,

• odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Vyššie uvedené spôsoby vybavenia reklamácie závisia od charakteru reklamovanej vady

(vada odstrániteľná, neodstrániteľná) a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať

ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Tieto isté práva má kupujúci, ak ide o opätovné vyskytnutie sa vád alebo väčší počet vád,

pre ktoré nemôže kupujúci vec riadne užívať (väčší počet vád -aspoň 3 vady, opätovné

vyskytnutie sa vád - výskyt rovnakej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách

v rámci reklamácie).

Kupujúci je povinný si reklamovaný tovar prevziať v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného

mesiaca od uplynutia času, kedy mu vybavenie reklamácie bolo oznámené. Predávajúci

informuje kupujúceho o vybavení reklamácie e-mailom, ktorý kupujúci uviedol v

reklamačnom formulári.